Катастарско геодетска пракса


Катастарско-геодетску праксу у вези еШалтера можете погледати ОВДЕ

Деоба катастарских парцела ради формирања грађевинских парцела сагласно Плану детаљне регулације
Елаборат геодетских радова у поступку озакоњења објеката
Да ли је за радове на геодетском осматрању објекта потребна лиценца за рад коју издаје Републички геодетски завод. ?
ГПС мерења - преузимање податак, трансформација
Издавање података судским вештацима
Какве и које лиценце издаје Републички геодетски завод?
Ко подноси захтев за који је неопходн о извођење геодетски х радова на терену?
Ко може да преузме податке од службе за катастар непокретности, у име геодетске организације?
Промена намене земљишта које је у катастру непокретности уписано као «остало земљиште»
Провођење промена на парцели на изграђеном грађевинском земљишту
Таксе у поступку вестацења
Одређивање координата детаљних тачака објекта применом Упутства за поступање у одржавању КН и КВ на деловима територије града Београда
Упутство за поступање у одрзавању катастра непокретности и катастра водова
Услови за израду пројекта геодетског обележавања
Промена намене земљишта и провођење пројекта парцелације, односно препарцелације
Правни став - поступање служби за катастар непокретности по достави решења о озакоњењу од стране обвезника доставе.